Towarzystwo Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 366
www.tpg123.pl
Witamy na stronie internetowej Towarzystwa Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 366
REGON: 141228308
KRS: 0000293708

Statut

STATUT

TOWARZYSTWA  PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 366

W WARSZAWIE

 

                                                            ROZDZIAŁ I

 

                              Nazwa, teren działalności, siedziba, charakter prawny

 

§1.Tworzy się Towarzystwo Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 366, zwane dalej Towarzystwem.

 

§2.Terenem działalności Towarzystwa jest obszar kraju, a siedzibą władz jest miasto Warszawa, dzielnica
     Białołęka, ul. Strumykowa 21.

 

§3.Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym,  działającym na podstawie przepisów o
     stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

 

§4.Towarzystwo używa pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§5.1.Towarzystwo opiera swą działalność statutową na pracy społecznej ogółu członków.

2.Do prowadzenia swych spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

3.Towarzystwo zatrudnia księgową.

                           ROZDZIAŁ II

            Cele działalności Towarzystwa

 

§6.1. Założeniem działalności Towarzystwa jest niesienie pomocy uczniom uczęszczającym do Szkoły
         Podstawowej nr 366 w  Warszawie, jak również pomoc dyrekcji w stwarzaniu coraz lepszych
         warunków do nauki, rozwoju  i wypoczynku dla uczniów.

     2.Celem Towarzystwa jest:

 1. prowadzenie działalności edukacyjno-wychowawczej dla dzieci i młodzieży np.: korekcyjno-kompensacyjnej, profilaktycznej i terapeutycznej,
 2.  rozwijające zainteresowania:
 1. tworzenie uczniom warunków sprzyjających twórczości, aktywności poznawczej i  społecznej;
 2. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,  przemocy i wszelkim innym negatywnym zjawiskom społecznym;
 3.   rozwijanie zdolności, zainteresowań i potencjału uczniów;
 4.  promowanie wartościowych postaw.

§7.1.Realizację celów niesienia pomocy  uczniom i dyrekcji  można osiągnąć poprzez:

 1. zakup pomocy naukowych i sprzętu rehabilitacyjnego;
 2. pomoc w dofinansowaniu imprez kulturalno-artystycznych, wyjazdów edukacyjno-turystycznych (wyjazdy językowe, sportowe);
 3. pomoc w dofinansowaniu organizowanych przez szkołę oraz przez inne instytucje form wypoczynku dla uczniów szkoły;
 4. organizowanie i dofinansowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych i opiekuńczo- wychowawczych;
 5. prowadzenie działalności wydawniczej;
 6. organizację konferencji i debat;
 7. organizację działań artystycznych, kulturalnych, festynów, wystaw, pokazów;
 8. pozyskiwanie środków publicznych na realizację celów związanych z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizowanie zajęć pozaszkolnych;
 9. współpracę z placówkami oświatowymi, naukowymi, kulturalnymi; instytucjami rządowymi, samorządowymi;
 10. fundowanie nagród i stypendiów.
 1. Wszelkie formy  wspierania realizowane są  przez cały rok kalendarzowy.

 

            ROZDZIAŁ III

              Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§8. Członkowie Towarzystwa dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.

 

§9. Członkiem zwyczajnym może być osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność prawną.

 

§10.Uchwały w sprawie przyjmowania członków zwyczajnych podejmuje Zarząd Towarzystwa na

        podstawie pisemnej deklaracji.

 

§11.Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. uczestniczyć w zebraniach i pracach Towarzystwa;
 2. wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa;
 3. zgłaszać postulaty i wnioski do organów statutowych Towarzystwa.

 

§12.Członkowie zwyczajni są zobowiązani:

 1. stosować się do postanowień statutu i uchwał organów Towarzystwa;
 2. uczestniczyć w realizacji celów Towarzystwa;
 3. opłacać składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Zarząd.

 

  §13.Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną
       działalnością Towarzystwa, która zobowiąże się do udzielania Towarzystwu pomocy materialnej dla
       realizacji jego zadań po złożeniu pisemnej deklaracji i po przyjęciu jej przez Zarząd. Członkom
       wspierającym przysługuje jedynie głos doradczy we władzach Stowarzyszenia.

 

§14.Członek wspierający ma analogiczne prawa jak członek zwyczajny z wyjątkiem czynnego i biernego

       prawa wyborczego.

 

§15.Za wybitne zasługi dla Towarzystwa, Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu może nadać
       członkostwo honorowe. Członkiem honorowym może zostać tylko osoba fizyczna.

 

§16.Członek honorowy posiada wszystkie uprawnienia członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony

       z obowiązku opłacania składek.

 

§17.Przynależność do Towarzystwa ustaje w razie:

 1. śmierci członka
 2. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego Zarządowi na piśmie
 3. skreślenie z listy poprzez Zarząd z powodu:
 1. zalegania z opłatą za okres roczny,
 2. nieprzestrzegania postanowień statutu,
 3. działania na szkodę Towarzystwa.

 

§18. Od Uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków, przysługuje odwołanie w terminie jednego

        miesiąca od Walnego Zgromadzenia.

 

                       ROZDZIAŁ IV

                Władze Towarzystwa

 

§19.Władzami Towarzystwa są:

 1. Walne Zgromadzenie
 2. Komisja Rewizyjna
 3. Zarząd

 

§20. Wybory do władz Towarzystwa dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej
        liczby kandydatów. Odwołanie władz następuje również w głosowaniu tajnym.

   §21. Do władz Towarzystwa zostają wybrani Ci kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
          W przypadku równości głosów, rozstrzyga druga tura głosowania.

   §22. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 

 §23. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

 1. pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia
 2. być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo winy umyślnej.

 

 § 24. Uzupełnienie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się w drodze kooptacji  nie więcej niż
         do 1/3 składu pochodzącego z wyboru.

 

§25.1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie, w którym biorą udział wszyscy
           członkowie Towarzystwa.

 1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd raz w roku.

 

§26. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia członków co

        najmniej na 2 tygodnie przed terminem.

 

§27.1.Uchwały Walnego Zgromadzenia, z wyłączeniem zmiany statutu i rozwiązania Towarzystwa,
          zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do
          głosowania.

 1. W przypadku frekwencji niniejszej niż połowa uprawnionych do głosowania po 30 minutach odbywa się drugie Walne Zgromadzenie na którym uchwały zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

 

§28.1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd w terminie 14 dni od daty

          wpłynięcia wniosku:

 1. z własnej inicjatyw
 2. na żądanie Komisji Rewizyjnej
 3. na żądanie co najmniej pięciu członków Towarzystwa.
 1. Terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje tylko nad sprawami dla których zostało

zwołane.

 

§29.Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalenie zmian statutu,
 2. uchwalenie programu pracy Towarzystwa,
 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Towarzystwa, bilansu, preliminarza dochodów i wydatków,
 4. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 5. udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 6. uchylanie uchwał Zarządu sprzecznych ze statutem i programem prac,
 7. nadawanie na wniosek Zarządu członkostwa honorowego,
 8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich,
 9. zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu,
 10. podjęcie uchwał w sprawie rozwiązania Towarzystwa i przeznaczenia jego majątku,
 11. decydowanie o wszelkich sprawach przedstawionych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną lub zgłoszonych na piśmie przez co najmniej 5 członków.

 

§30.Komisja Rewizyjna składa się z  4-7  osób wybieranych na 3 lata przez Walne Zgromadzenie. Spośród
       członków Komisja wybiera przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.

 

§31.1.Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności finansowej Zarządu, sprawdza bilanse,
          sprawozdania roczne Zarządu co najmniej raz w roku.

 1. Ze swoich prac Komisja sporządza sprawozdania, które wraz z wnioskami przedstawia

            Walnemu Zgromadzeniu.

 

 1. Komisja może wystąpić z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Komisja występuje z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o udzielenie lub nie  absolutorium dla Zarządu.
 3. Komisja może obradować i podejmować uchwały w obecności co najmniej 4-5 osób. Uchwały  zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.

 

§32.1. Zarząd Towarzystwa w liczbie 5-6 osób wybierany jest przez Walne Zgromadzenie na okres trzech
           lat.

 1.  Zarząd wybiera ze swego składu prezesa, zastępcę prezesa, sekretarza i skarbnika.

 

§33.Członkowie zarządu  nie otrzymują wynagrodzenia za czynności wykonywane w zwiazku z pełnioną
       funkcją.

 

§34.1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w marę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół  roku.

        2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes, a w razie jego nieobecności zastępca Prezesa.

 

§35.Zarząd może ważnie obradować i podejmować uchwały w obecności co najmniej połowy członków.
       Uchwały zapadają zwykła większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa.

 

§36. Zarząd kieruje bierzącą działalnoś Towarzystwa.

 

§37. Do kompetencji Zarządu należy:

 1. prowadzenie spraw i zarządzanie majątkiem Towarzystwa
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia
 3. reprezentowanie Towarzystwa wobec władz, urzędników oraz innych instytucji i organizacji – dla złożenia oświadczenia woli wobec wskazanych podmiotów w imieniu Stowarzyszenia konieczna jest reprezentacja dwóch członków Zarządu.
 4. zawieranie w imieniu Towarzystwa umów oraz udzielenie pełnomocnictw uchwalenie wysokości składek członkowskich
 5. prowadzenie księgowości i kasy Towarzystwa
 6. zwoływanie Walnego Zgromadzenia
 7. przyjmowanie zapisów i darowizn oraz zawieranie umów o sponsoringu
 8. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich
 9. przygotowanie i przedstawienie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdania z działalności za okres Kadencji.

 

                               ROZDZIAŁ V

                      Fundusze Towarzystwa

 

§38.Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów
       statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej
       jest przeznaczony na realizację celów statutowych. Towarzystwo prowadzić będzie działalność
      gospodarczą w zakresie:

 1. 85.60.          DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
 2. 85.10. Z       PLACÓWKI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
 3. 58. 11. Z      WYDAWANIE KSIĄŻEK
 4. 58. 19. Z      POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
 5. 79. 12. Z      DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI
 6. 86. 90. E      POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE
                      INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEJ. 
 7. 80. 42. B      KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY
                      KSZTAŁCENIA, GDZIE  INDZIEJ  NIESKLASYFIKOWANE
 8. 94. 99. Z      DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH,GDZIE  INDZIEJ
                      NIESKLASYFIKOWANYCH.

 

§39. Na majątek Towarzystwa składają się;

 1. składki członkowskie,
 2. dotacje, darowizny, spadki i zapisy,
 3. dochody ze zbiórek i imprez,
 4. dochód z działalności gospodarczej.

 

§40.Fundusze Towarzystwa służą do realizacji działalności statutowej.

 

 §41.Wszystkie dokumenty finansowe Towarzystwa są podpisane przez Prezes lub jego zastępcę i Skarbnika.

 

 §42.1.Uproszczoną rachunkowość Towarzystwa prowadzi Skarbnik.

 1. Pełną rachunkowość Towarzystwa prowadzi księgowa zatrudniona na umowę – zlecenie.

 

§43.Towarzystwo posiada konto bankowe, na które odprowadza swoje dochody.

 

                           ROZDZIAŁ VI

                  Postanowienia końcowe

 

§44.Uchwałę w sprawie zmiany statutu i rozwiązania Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3
       głosów przy obecności co najmniej połowy członków Towarzystwa.

 

§45.W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zgromadzenie podejmuje także uchwałę

      o przeznaczeniu majątku Towarzystwa oraz powołuje komisję likwidacyjną.

 

§46. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy o stowarzyszeniach
       Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo  o stowarzyszeniach oraz niektórych
       innych ustaw (Dziennik Ustaw 2015 poz. 1923)

§47. Statut niniejszy został uchwalony przez założycieli Towarzystwa w dniu 21 grudnia 2017 roku.

 

 

 

 « Powrót
aaaSerwkom